Οικονομία

Αναδρομική φορολογική ανακούφιση των συνεταιριστικών τραπεζών

Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για το εμπορικό απόρρητο, προβλέπει πως εκπίπτουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2014 της φορολογίας εισοδήματος και οι τόκοι των χρεωστικών ομολόγων που εκδίδουν πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η εφαρμογή των ίδιων διατάξεων στα χρεωστικά ομόλογα που εκδίδουν (ή έχουν εκδώσει) οι συνεταιριστικές τράπεζες κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους ισότητας, καθώς με αυτόν τον τρόπο τα χρεωστικά ομόλογα θα είναι προσιτά για τους ενδιαφερομένους και θα ενισχυθεί η δυνατότητα χρήσης τους για την ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων των συνεταιριστικών τραπεζών και εν γένει η ανταγωνιστικότητά τους.

Περαιτέρω με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιλυθούν αμφισβητούμενα ζητήματα που ανακύπτουν στην πράξη και θα αποκατασταθεί, ως προς τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς, το νομικό πλαίσιο που ίσχυε παλιότερα και προέβλεπε εξομοίωση των ομολόγων που εξέδιδε κάθε είδους επιχείρηση με τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

Παράλληλα δεν θα ανακύπτουν ζητήματα «αθέμιτης» και άνισης φορολογικής μεταχείρισης των χρεωστικών ομολόγων εκδόσεως μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων, αναλόγως της νομικής μορφής με την οποία λειτουργούν.

Οι διατάξεις προτείνεται να έχουν αναδρομική ισχύ από την 1.1.2014 προκειμένου να διασφαλισθεί η ισότιμη φορολογική μεταχείριση των ομολογιών που εκδίδουν πιστωτικά ιδρύματα.

Πηγή

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close