Οικονομία

Αρση απαγορευτικού για προσλήψεις

Αναλυτική εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών εξαιρεί 16 περιπτώσεις µετατάξεων, µετακινήσεων και διορισµών σε δήµους και περιφέρειες την προεκλογική περίοδο

Δεκαέξι κατηγορίες προσλήψεων σε δήµους και περιφέρειες, που δεν θα εµποδίζονται από την προεκλογική περίοδο η οποία ξεκινά πριν από το Πάσχα, περιλαµβάνονται σε αναλυτική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών. Αναφέρεται ρητά ότι εξαιρούνται από τους προεκλογικούς περιορισµούς οι 8.166 µόνιµες προσλήψεις της προκήρυξης 3Κ/2018 σε φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Αυτές αφορούν κυρίως εργαζόµενους στην καθαριότητα (εργάτες, οδηγοί, χειριστές µηχανηµάτων κ.ά.) αλλά και πτυχιούχους για διοικητικές θέσεις και τη λειτουργία των φορέων ύδρευσης και αποχέτευσης. Εξαιρούνται επίσης οι αναµενόµενες 3.200 θέσεις για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και όλες οι άλλες διαδικασίες υπηρεσιακών µεταβολών που έχουν δροµολογηθεί.

Από 16/4 έως 1/9

Οπως ισχύει από το 1994 µε την ψήφιση του νόµου 2190 για το ΑΣΕΠ, όποτε διεξάγονται αυτοδιοικητικές εκλογές ισχύει απαγόρευση προσλήψεων και άλλων µεταβολών στο προσωπικό στην προεκλογική περίοδο και µέχρι να αναλάβουν οι νέες διοικήσεις. Με επόµενους νόµους διευκρινίστηκε ότι η προεκλογική περίοδος ξεκινά έναν µήνα πριν, δηλαδή φέτος στις 26 Απριλίου 2019. Οι νέες διοικήσεις θα αναλάβουν την 1η Σεπτεµβρίου 2019.

Οµως πρόσφατα η κυβέρνηση ψήφισε συγκεκριµένες εξαιρέσεις από αυτήν την απαγόρευση και η εγκύκλιος ήρθε να δώσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις, αναφέροντας ότι θα µπορούν να εκτελούνται κανονικά µεταξύ άλλων:

Η ορκωµοσία, η ανάληψη υπηρεσίας, η ανακοίνωση µετάταξης και λοιπές παρεπόµενες ενέργειες σε εκτέλεση διοικητικών πράξεων που έχουν ήδη δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ µέχρι και 25/4/2019.

Η ανακοίνωση αποσπάσεων υπαλλήλων, εφόσον η σχετική ΚΥΑ έχει υπογραφεί από το αρµόδιο όργανο µέχρι και 25/4/2019.

Η διαδικασία µετάταξης για την επιστροφή των πρώην δηµοτικών αστυνοµικών από τα σωφρονιστικά καταστήµατα σε υπηρεσίες ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.

Ο διορισµός των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Οι διοικητικές πράξεις που αφορούν αυτοδίκαιη απόλυση και αποδοχή αίτησης παραίτησης.

Η έκδοση πράξεων που αφορούν στον διορισµό, στην πρόσληψη και κάθε σχετική υπηρεσιακή µεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαµβάνονται στην προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ.

Οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιµότητας και αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συµµόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις.

Οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε δήµους για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Οι προσλήψεις εποχικών από τους ΟΤΑ και τα νοµικά πρόσωπα αυτών για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονοµέων άρδευσης, των χειριστών µηχανηµάτων, των εργαζοµένων στους τοµείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθµών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ), των αµειβοµένων µέσω προγραµµάτων ΕΣΠΑ, των εργαζοµένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού µε αντίτιµο και λοιπές αντικαταβολές, και των απασχολουµένων στα προγράµµατα δακοκτονίας.

Οι προσλήψεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Επισηµαίνεται ότι η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά και µόνο το προσωπικό δήµων, περιφερειών, των νοµικών προσώπων τους κάθε µορφής, της ΚΕ∆Ε και της ΕΝΠΕ και όχι του δηµόσιου τοµέα ευρύτερα.

Πηγή

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close