Οικονομία

Πρώτη κατοικία: Τι προβλέπει ο νέος νόμος Κατσέλη – Τα κριτήρια για την ένταξη

Θα «κουρεύεται» το ποσό του ρυθµιζόµενου δανείου, στην περίπτωση που υπερβαίνει το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας

Κλείδωσαν τα κριτήρια για την ένταξη στο νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας από τον πλειστηριασµό. Η τροπολογία που αντικαθιστά το άρθρο 9 του νόµου Κατσέλη κατατέθηκε χθες λίγο µετά τις 9 µ.µ. στη Βουλή – εντάχθηκε σε πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµίας µε τη σύµφωνη γνώµη των θεσµών. Για πρώτη φορά θεσπίζεται η επιδότηση δόσης για δανειολήπτες µε χαµηλά εισοδήµατα και προστατεύονται από τον πλειστηριασµό πρώτες κατοικίες που µπήκαν υποθήκη για εµπορικά δάνεια, ενώ θα «κουρεύεται» το ποσό του ρυθµιζόµενου δανείου στην περίπτωση που υπερβαίνει το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας.

Συγκεκριµένα, τα κριτήρια για την ένταξη στο νέο πλαίσιο είναι τα εξής:

Η αντικειµενική αξία της πρώτης κατοικίας που θα προστατεύεται από πλειστηριασµό ορίζεται στα 250.000 ευρώ, αν πρόκειται για «καθαρά» στεγαστικό δάνειο.

Αν το δάνειο είναι επαγγελµατικό µε υποθήκη πρώτη κατοικία, τότε η αντικειµενική αξία διαµορφώνεται στα 175.000 ευρώ.

Το ληξιπρόθεσµο ποσό του δανείου είτε πρόκειται για στεγαστικό είτε για επαγγελµατικό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 130.000 ευρώ. Αν η οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο νόµισµα (πχ σε ελβετικό φράγκο), τότε για τον καθορισµό του µέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία αλλοδαπού νοµίσµατος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το εισόδηµα για να είναι επιλέξιµος ένας δανειολήπτης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 36.000 ευρώ για πενταµελή οικογένεια.

Το ανώτερο ύψος των καταθέσεων «κλείδωσε» στα 15.000 ευρώ (από τα 65.000 ευρώ αρχικά). Σε αυτές περιλαµβάνονται µετοχές, οµόλογα, κοσµήµατα, ράβδοι χρυσού, πολύτιµοι λίθοι.

Η αξία της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας και των µεταφορικών µέσων (σ.σ.: κότερα, ελικόπτερα κ.λπ.) του δανειολήπτη, του συζύγου και των προστατευόµενων µελών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.

∆ικαίωµα προστασίας θα έχουν δάνεια που ήταν «κόκκινα» (σε καθυστέρηση 90 ηµερών) στις 31 ∆εκεµβρίου 2018.

Τα αιτήµατα για την προστασία θα υποβάλλονται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2019.

Ο δανειολήπτης που θα υποβάλει αίτηµα θα καταθέσει τα πλήρη οικονοµικά και περιουσιακά στοιχεία του. Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης καθυστερήσει τρεις µήνες την καταβολή των δόσεων που έχει συµφωνήσει, βγαίνει εκτός ρύθµισης και η τράπεζα µπορεί να κινήσει διαδικασία πλειστηριασµού. Κάθε δανειολήπτης έχει δικαίωµα να υποβάλει µία αίτηση στην πλατφόρµα.

Ο δανειολήπτης έχει δικαίωµα να υποβάλει µία και µόνη αίτηση στην πλατφόρµα, όπου θα καταθέτει τα οικονοµικά του στοιχεία

Ο δανειολήπτης που κατέθεσε αίτηµα στην πλατφόρµα και δεν κρίθηκε επιλέξιµος ή αν, παρότι κρίθηκε επιλέξιµος, για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτεύχθηκε συµφωνία µε έναν ή περισσότερους από τους πιστωτές, µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο (Ειρηνοδικείο) την προστασία της κύριας κατοικίας του. Μόλις ο δανειολήπτης υποβάλει το αίτηµα, η τράπεζα ή οι τράπεζες έχουν πρόσβαση στο οικονοµικό προφίλ του και του προτείνουν πρόταση ρύθµισης, την οποία έχει προθεσµία έναν µήνα για να τη δεχθεί.

Eπιµήκυνση µέχρι 25 έτη από τον νέο νόμο Κατσέλη

Η ρύθµιση προβλέπει επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής µέχρι 25 έτη, µε την προϋπόθεση ότι η ηλικία του δανειολήπτη δεν θα υπερβαίνει το 80ό έτος. Το επιτόκιο είναι Εuribor τριµήνου (αρνητικό σήµερα, στο -0,31%), συν περιθώριο 2%. Εν προκειµένω αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιδότηση του ∆ηµοσίου διαρκεί όσο και η ρύθµιση. Οι προϋποθέσεις και το ποσό της επιδότησης επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως κάθε έτος. Ο δικαιούχος µπορεί µετά την παρέλευση ενός έτους από τον αρχικό προσδιορισµό ή την τελευταία αναπροσαρµογή της συνεισφοράς να ζητήσει αναπροσαρµογή της επιδότησης, αν εξαιτίας µεταβολής των εισοδηµάτων του, των εύλογων δαπανών διαβίωσης ή του επιτοκίου αναφοράς προκύπτει αδυναµία του να καταβάλει τη δική του συνεισφορά. Η επιδότηση διακόπτεται αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο.

Πηγή

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close